J180103 – (HOT JOB) Kỹ sư thiết kế cơ khí + Kỹ sư IT